Giới thiệu chung

Quy hoạch chi tiết CVLS - VHDT

Lịch sử - Văn hóa

Hiển thị thư viện video

The player will show in this paragraph

Liên kết website

Số lượt truy cập
09130034
Cơ sở pháp lý

CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG VIÊN LỊCH SỬ - VĂN HÓA DÂN TỘC (26/1/2015 9:48)

Cơ sở pháp lý hoạt động Ban quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc:


 

1. Cơ sở pháp lý về chủ trương xây dựng Khu Công viên:

Được sự chấp thuận của Chính phủ, ngày 16/8/1993, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1229/QĐ-UB-NC về thành lập Ban Nghiên cứu, Xây dựng và Quản lý quần thể công  trình Lịch sử - Văn hóa dân tộc để làm đầu mối lập Dự án tổng thể. Trải qua hơn 4 năm chuẩn bị của Lãnh đạo thành phố và Ban Nghiên cứu với nhiều cuộc hội thảo khoa học, nhiều đoàn đi khảo sát thực địa, nhiều cuộc họp nghiên cứu, thẩm định đồ án quy hoạch thiết kế và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định, ngày 8/5/1997 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 298/1997/QĐ-TTg chính thức phê duyệt Dự án tiền khả thi Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc và giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định cơ quan tổ chức quản lý thích hợp giúp thành phố tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện dự án tại Phường Long Bình Quận 9 và một phần thuộc Huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương.

 

2. Cơ sở pháp lý về thành lập đơn vị:

- Giai đoạn (1997 - 2007): Quyết định số 5262/QĐ-KT ngày 26/09/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Công ty Công viện Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

- Giai đoạn (2008 - 2018): Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý Khu Công viện Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

- Giai đoạn (2019 đến nay): Quyết định số 6005/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trên cở sở sáp nhập Trung tâm Đầu tư - Phát triển Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc vào Ban Quản lý Khu Công viện Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

 - Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

- Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Uye ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại các Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

3. Cơ sở pháp lý về việc giao đất:

Quyết định số 426/1998/QĐ-TTg ngày 20/5/1998 của Chính phủ về việc giao đất cho Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Tp. Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Quyết định số 937/1998/QĐ-TTg ngày 16/10/1998 của Chính phủ về việc giao đất để đầu tư xây dựng Công viện Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 5446/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 20/5/1998 của Chính phủ về việc giao đất giao đất cho Công ty Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (nay là Ban Quản lý Khu Công viện Lịch sử - Văn hóa dân tộc) tại phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

 

4. Cơ sở pháp lý về công tác quy hoạch xây dựng:

Quyết định số 2333/2008/QĐ-UBND ngày 29/5/2008 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc tại phường Long Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh và xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Quyết định số 687/2009/QĐ-UBND ngày 21/02/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9.

Quyết định số 215/2011/QĐ-UBND ngày 17/09/2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu I (Khu Cổ đại) trong Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc  tại quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

các địa chỉ văn hóa